Algemene voorwaarden

  • Leden dienen bereid te zijn de statuten en de reglementen te respecteren. Voorts dienen zij te verklaren te kunnen zwemmen en voor eigen risico aan het kanovaren deel te nemen. Ouders/verzorgers van jeugdleden kunnen het risico verbonden aan het kanovaren niet overdragen aan instructeurs of begeleiders.
  • Het lidmaatschap wordt minstens aangegaan voor een kalenderjaar; opzeggingen kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris voor 1 december. Alle leden zijn tevens lid van de Nederlandse Kanobond. Per adres ontvangt men één exemplaar van Kanowaard nieuws en Kanosport (NKB). De contributie en het inschrijfgeld moeten binnen de gestelde termijn worden voldaan. Leden die zich na 1 november aanmelden, zijn voor dat jaar geen contributie verschuldigd.
  • Ieder lid heeft recht op één stallingsplaats. Het stallen van een tweede kano kan - tegen betaling van de normale vergoeding - worden gedoogd indien en voor zo lang er plaatsen over zijn; dit ter beoordeling van de loodscommissaris. Kanowaard kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade en/of vermissing van gestalde kano's en andere eigendommen; leden dienen eventueel zelf in een verzekering te voorzien (bijvoorbeeld bij de NKB of TKBN).
  • De cursus kanovaardigheid kan in principe slechts eenmaal gevolgd worden. De instructeurs kunnen echter op verzoek van een lid hiervan afwijken; in die gevallen is opnieuw de vergoeding verschuldigd. Het huren van Kanowaard-kano's kan uitsluitend indien die kano's niet voor Kanowaard-activiteiten nodig zijn en mogen alleen in de directe omgeving van Kanowaard worden gebruikt. Afspraken hierover kunnen met de loodscommissaris worden gemaakt.